You are hereAsia

Asia


Talk Nation Radio: Dave Chaddock on U.S. Germ Warfare in North Korea

https://soundcloud.com/davidcnswanson/talk-nation-radio-dave-chaddock-on-us-germ-warfare-in-north-korea 

Dave Chaddock is the author of This Must Be the Place: How the U.S. Waged Germ Warfare in the Korean War and Denied It Ever Since.

Total run time: 29:00

Host: David Swanson.
Producer: David Swanson.
Music by Duke Ellington.

Download from LetsTryDemocracy or Archive.

Pacifica stations can also download from AudioPort.

Syndicated by Pacifica Network.

Please encourage your local radio stations to carry this program every week!

Please embed the SoundCloud audio on your own website!

Past Talk Nation Radio shows are all available free and complete at
http://TalkNationRadio.org

and at
https://soundcloud.com/davidcnswanson/tracks

TPP: Americans and Vietnamese lose. Big corporations win.

By CHUCK SEARCY and LADY BORTON
Tác giả: CHUCK SEARCY và LADY BORTON

HANOI – Now that the United States, Vietnam, and ten other nations have signed the TPP (Trans-Pacific Partnership) – and the text, finally, has been released to the public – the U.S. Congress and the other countries' legislative bodies must decide whether to ratify the agreement. Negotiations were secret, until the document was signed. Before the release of the text a few days ago, even members of Congress were not allowed to see the agreement, except for certain members who were shown only a few pages of certain sections, alone, in a locked room.

HÀ NỘI – Nay Hoa Kỳ, Việt Nam và 9 quốc gia khác vừa ký TPP (Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương) và nội dung của văn kiện này cuối cùng cũng được công bố trước dư luận – Quốc hội Mỹ và các cơ quan lập pháp của các nước thành viên khác của TPP sẽ phải quyết định có thông qua Hiệp định này. Các cuộc hội đàm tiến hành trong vòng kín, cho tới khi văn kiện Hiệp định được ký kết. Trước khi toàn văn của Hiệp định được công bố vài ngảy trước, ngay cả các nghị viên Mỹ cũng không được xem nội dung của nó, chỉ có có vài nghị sĩ được cho xem vài tờ của một số chương nhất định, xem một mình, trong một phòng đóng kín.

Now that the text has been released, the early reviews are in. It seems quite certain that ordinary Americans will not benefit from the TPP. Most will lose.

Nay khi văn bản đã được công bố, những chỉnh sửa trước đó đã nằm trong nội dung. Nó cho thấy rằng người dân Mỹ bình thường không được lợi từ TPP. Đa số họ sẽ thất thiệt.

That also appears to be the case for the people of Vietnam. Người dân Việt cũng rơi vào tình thế tương tự.
Why should citizens of both countries be concerned?
Vì sao người dân của hai đất nước chúng ta phải lo lắng?

This year is the 20th anniversary of the diplomatic normalization of relations between the U.S. and Vietnamese governments. The anniversary is being touted by both sides as a sort of milestone, and for good reason. Forty years since the end of the war that devastated Vietnam, a legacy of unexploded ordnance and Agent Orange remains, along with poverty and other reminders of the costs and consequences of the war. People of good will on both sides of course

are looking for opportunities to cooperate and ways to work together that will benefit the people of both our countries.

Năm nay là dịp kỷ niệm lần thứ 20 ngày bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa hai chính phủ Hoa Kỳ và Việt Nam. Ngày kỷ niệm này được tưng bừng quảng bá bởi cả hai bên như một cột mốc, do những nguyên cớ tốt đẹp. Bốn mươi năm kể từ khi kết thúc cuộc chiến tranh đã tàn phá Việt Nam, di sản của bom mìn chưa nổ và của chất độc da cam vẫn còn đó, cùng với nghèo khổ và những ký ức về cái giá phải trả và những hậu quả của cuộc chiến tranh. Người dân của cả hai bên dĩ nhiên tìm kiếm cơ hội để hợp tác và các cách thức làm việc với nhau sao cho đem lại lợi ích cho nhân dân cả hai nước.

But the TPP will not bring cooperation or benefits to American or Vietnamese citizens. It is a carefully contrived and very complicated expansion of corporate power over both governments. In the case of Vietnam, this corporate influence may actually threaten the country's sovereign rights as an independent nation with its own laws and regulations.

Nhưng TPP sẽ không mang lại cả sự hợp tác lẫn lợi ích cho các công dân Việt Nam và Mỹ. Đó là một sự khuyếch trương quyền lực của các Tập đoàn thương mại phủ bóng lên hai chính phủ, được tính toán kỹ càng. Trong trường hợp của Việt Nam, ảnh hưởng này của các tập đoàn thương mại có thể là mối đe dọa chủ quyền của đất nước, chủ quyền của một quốc gia độc lập, với những luật lệ và quy tắc của mình.

During this ratification period – which may take up to two years in the case of Vietnam, according to Mr. Tran Quoc Khanh, Deputy Minister of Industry and Trade – representatives of the National Assembly will certainly seek to understand the costs and benefits to Vietnam. Members of the U.S. Congress will do the same, although Congress will only be allowed a yes or no vote. The U.S. Congress will not be allowed to alter or improve any of the text of the agreement.

Trong quá trình thông qua Hiệp định TPP – được dự kiến tiến hành trong hai năm cho trường hợp Việt Nam, theo ông Trần Quốc Khánh, thứ trưởng Bộ Công thương Việt Nam – đại diện của Quốc hội sẽ tìm hiểu giá phải trả và lợi ích mà Việt Nam sẽ có được. Các thành viên của Quốc hội Mỹ sẽ làm đúng như vậy, cho dù tại Nghị viện Mỹ, chỉ cho phép trả lời Có hay Không. Quốc hội Mỹ sẽ không cho phép sửa đổi hay cải thiện bất cứ điều gì trong nội dung của Hiệp định,

Nonetheless, this will be a critical time. Now that the full text of the agreement has becomes public, Americans and Vietnamese should engage in dialogue and carefully scrutinize the entire TTP Agreement. Key, substantive questions have already been identified in recent months by the experts who assembled the pieces of the TPP puzzle that were leaked. That process is now going forward apace, as new details have emerged with release of the text. Some concerns include:

Tuy nhiên, đây sẽ là một thời kỳ hệ trọng. Nay khi nội dung đấy đủ của Hiệp định đã được công bố, người Mỹ và người Việt Nam cần phải tham dự vào các cuộc đối thoại và soát xét kỹ lưỡng toàn văn của bản hiệp định TTP. Các câu hỏi then chốt, thiết yếu đã được xác lập trong những tháng vừa qua bới các chuyên gia, những người đã tập hợp những đoạn của những chỗ rắc rối của TPP từng rò rỉ (trong quá trình đàm phán). Quá trình này hiện đang tiến triển mau lẹ, và những chi tiết mới sẽ còn nhô lên một khi nội dung của TPP được công bố. Dưới đây là một số quan ngại:

Vietnam will begin to lose important elements of national sovereignty, most within a five-year deadline, if the TPP goes into effect.

Việt Nam sẽ bắt đầu mất đi những thành tố quan trọng của chủ quyền, chủ yếu là trong 5 năm trước hạn chót, nếu TPP bắt đầu đi vào thực hiện.

public-interest policies and any laws that threaten a U.S. corporation's profits. U.S. corporations will be above the government of Vietnam and above Vietnamese law.

Những văn bản được công bố gần đây đề xuất TPP sẽ mở rộng1 quyền hợp pháp của các tập đoàn thương mại và các nhà đầu tư, và cho phép các tập đoàn thương mại được kiện các nước (thành viên) ra tòa án quốc tế để bồi thường những tốn hại gây bởi các chính sách vì lợi ích cộng đồng và bất kỳ luật nào (chẳng hạn như các quy chế về tài chính và bảo hộ cho công nhân và cho môi trường) đe dọa lợi nhuận của các tập đoàn thương mại Mỹ. Các tập đoàn thương mại Mỹ sẽ đứng trên chính phủ Việt Nam và đứng trên cả luật pháp Việt Nam.

Disagreements would not be settled in Vietnamese courts or international courts, but by a panel of lawyers picked by corporations.

Những bất hòa sẽ không được dàn xếp ở Việt Nam hay tòa án quốc tế, mà bởi một ban gồm các luật sư mà tập đoàn thương mại sẽ triệu tập.

The agreement includes ISDS (Investor-State Dispute Settlement) provisions, by which a panel of lawyers picked by the corporations – not judges in Vietnamese or international courts – will rule on the lawsuits. Section 28.9(2)(a) of the Agreement says that one panel member each is chosen by each party, and under (2)(d), the chair (and third panel member) is chosen together by the parties, or, if necessary, chosen randomly from a list of qualified people on a roster. It seems likely that the drafters of the agreement sought a legal procedure that would fit all signatory nations, but now there are unintended consequences. Only a small number of lawyers are deemed qualified to serve on these panels. That group is potentially incestuous, since the corporations will have a strong say in suggesting names for the roster.

Hiệp định bao gồm các điều khoản ISDS (Dàn xếp bất hòa giữa Nhà đầu tư – Nhà nước), theo đó một ban gồm các luật sư sẽ được các tập đoàn triệu tập – chứ không phải các quan tòa Việt Nam hay quốc tế - sẽ phán quyết các vụ kiện. Mục 28.9(2)(a) của Hiệp định nói rằng mỗi bên sẽ chọn một thành viên của ban luật sư, và theo khoản (2)(d), người đứng đầu ban (cũng là thành viên thứ ba của ban) được các bên chọn ra, hoặc, nều thấy cần sẽ chọn ngẫu nhiên từ một danh sách

1 http://www.ibtimes.com/trade-pact-how-trans-pacific-partnership-gives-corporations-special-legal-rights-1975817. Accessed November 7, 2015.

 

Recently published texts suggest the TPP agreement will expand1 and investors and allow the corporations to sue countries in international tribunals for damages the legal rights of corporations caused by such as financial regulations and protections for workers and the environment)

những ứng viên đủ năng lực để đưa vào ban. Có vẻ như những người soạn thào hiệp định đã tìm kiếm một trình tự pháp lý sẽ hợp ý những quốc gia sẽ ký, nhưng đang xuất hiện những hệ quả không dự kiến trước. Chỉ một số nhỏ luật sư có thể đáp ứng được về mặt năng lực để tham gia vào các ban như thế. Một ban như thế dễ có thể xuất hiện những “tay trong”, vì các tập đoàn thương mại có một tiếng nói mạnh trong việc nêu tên những luật sư nào được đưa vào ban.

These secretive2 tribunals – three lawyers – would likely have a vested interest in the corporations that suggested or picked them. They are apt to impose huge, punitive fines against Vietnam. ISDS will constrain the scope of legitimate regulation, making it harder for Vietnam and other nations to achieve improved labor and environmental standards. In short, ISDS will constrain Vietnam's policy space to manage its own economic development. The government of Vietnam will no longer be beholden to its citizens but, instead, will be beholden to foreign corporations.

Những tòa án2 kiểu giấu diếm như thế - gồm ba luật sư – hẳn sẽ có quyền có được lợi tức trong các tập đoàn nào đề xuất hoặc chọn họ. Họ sẽ có khuynh hướng áp đặt những khoản phạt nặng cho Việt Nam. ISDS sẽ thu hẹp phạm vi của các quy chế hợp pháp, làm cho Việt Nam và các quốc gia khác khó đạt được sự cải thiện các tiêu chuẩn về người lao động và về môi trường. Nói tóm lại ISDS sẽ khắc chế không gian chính sách của Việt Nam, mà Việt Nam đang dùng để quản trị sự phát triển kinh tế của mình. Chính phủ Việt Nam sẽ không còn đóng vai trò thực thi nghĩa vụ trước các công dân của mình, mà lại đóng vai trò thực thi nghĩa vụ trước các tập đoàn kinh tế nước ngoài.

Ngay cả khả năng trả được khoản phạt nặng theo phán quyết của tòa án cộng với phí tố tụng cũng có thể đẩy các chính phủ (thành viên TPP) phải nhượng bộ các chủ quyền của họ: phải giảm bớt hiệu lực của các quy chế về người lao động, về môi trường, và các quy định khác; phải tránh không thông qua các quy chế, nghị định như thế. Tổ chức phi lợi nhuận Public Citizen của Mỹ đã dẫn những ví dụ3 ở Canada, nơi mà mối đe dọa của tố quyền ISDS có thể dẫn những nhà hoạch định chính sách phải cân nhắc kỹ về việc ban hành các quy chế bảo hộ liệu có đẩy chính phủ lâm vào một bất đồng đắt giả giữa nhà đầu tư và nhà nước.

This is not speculation. Similar cases have already been filed.
Đây không phải là sự suy diễn (cực đoan). Các trường hợp tương tự đã xảy ra.

2 http://www.economist.com/news/finance-and-economics/21623756-governments-are-souring-treaties-protect- foreign-investors-arbitration. November 7, 2015.
3 http://www.citizen.org/documents/ISDS-and-TAFTA.pdf. Accessed November 7, 2015.

 

Even the possibility of paying a tribunal's huge fines plus legal costs can push governments to surrender their rights of sovereignty; dilute labor, environmental, or other regulations; and avoid passing such regulations altogether. The U.S. non-profit, Public Citizen, cited examples3 in Canada, where just the threat of ISDS action may have led policymakers "to think twice about enacting protections that could expose the government to a costly investor-state dispute."

Philip Morris, a U.S. cigarette company, has filed suits against Australia4

and Uruguay,5 arguing

those nations' laws mandating health warnings on tobacco products are an expropriation of the company's property and have cut into profits for Philip Morris. A Swedish energy firm has sued the government of Germany for restrictions on coal-fired6 and nuclear7 power plants. Veolia, a French waste-management company, is suing Egypt to overturn that nation's minimum-wage law. Eli Lilly pharmaceutical company is fighting8 Canada's efforts to reduce the price of medicine through limited drug patents in order to protect its citizens. Eli Lilly is accusing Canada of not letting the company make the profit the corporation wants.

Philip Morris, một hãng thuốc lá của Mỹ, đã khởi kiện chống lại Australia4 và Uruguay5, cáo buộc các quốc gia này ra luật buộc phải đề những cảnh báo sức khỏe trên các sản phẩm thuốc lá – là xâm phạm tải sản của công ty này, và đã làm co hẹp lợi nhuận của Philip Morris. Một hãng của Thụy Điển kiện chính phủ Đức là đã hạn chế các nhà máy điện chạy bằng than và bằng hạt nhân. Veolia, một công ty xử lý chất thải của Pháp đang kiện Ai Cập, buộc nước này phải hủy bỏ đạo luật về lương tối thiểu. Hãng dược Eli Lilly đang chống lại Canada về việc nước này đang nỗ lực làm giảm giá thuộc thông qua (việc cấp) các giấy phép kinh doanh thuốc hạn chế, để bảo hộ cho các công dân của mình. Eli Lily cáo buộc Canada đang không cho hãng này kiếm lời như nó muốn.

The number of companies that could sue Vietnam is growing. Số lượng những công ty có thể kiện Việt Nam đang tăng

As of the end of May 2015, U.S. companies in Vietnam had 742 projects worth over $11 billion. Major American firms – including Coca-Cola, PepsiCo, IBM, Cargill, Microsoft, Citigroup, Chevron, Ford, General Electric, AES (formerly, Applied Energy Services), and UPS – have moved into the Vietnamese market. Some Americans who established these companies in Vietnam did so out of empathy and the wish to address post-war poverty; they may not realize that, under the TPP, the company they introduced could impinge on Vietnam's sovereignty.

Tính đến cuối tháng 5/2015, các doanh nghiệp Hoa Kỳ ở Việt Nam thực hiện 742 dự án, có tổng giá trị lên tới 11 tỉ USD. Các hãng chính của Mỹ ở đây, bao gồm Coca-Cola, PepsiCo, IBM, Cargill, Microsoft, Citigroup, Chevron, Ford, General Electric, AES (trước đây gọi là Applied Energy Services), và UPS – đã thâm nhập vào thị trường Việt Nam. Một số người Mỹ lập những công ty ở Việt Nam đã làm ăn mà không đếm xỉa đến sự thông cảm và mong muốn (các công ty này) lưu tâm đến sự nghèo khó sau chiến tranh; họ đã không nhận thấy, khi TPP được áp vào, các công ty mà họ đại diện cho có thể làm phương hại đến chủ quyền của Việt Nam.

4 http://www.ag.gov.au/tobaccoplainpackaging. Accessed November 7, 2015.
5 http://www.iisd.org/itn/2011/07/12/philip-morris-v-uruguay-will-investor-state-arbitration-send-restrictions-on- tobacco-marketing-up-in-smoke/. Accessed November 7, 2015.
6 http://www.iisd.org/pdf/2009/background_vattenfall_vs_germany.pdf. Accessed November 7, 2015.
7 http://www.spiegel.de/international/germany/vattenfall-vs-germany-nuclear-phase-out-faces-billion-euro-lawsuit- a-795466.html Accessed, November 7, 2015.
8 http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/international-business/us-business/lilly-ramps-up-nafta-fight- over-loss-of-patents/article13223813/. Accessed November 7, 2015.

 

Sectors important to Vietnam's economic security would fall under the TPP.

Những lĩnh vực quan trọng đối với an ninh kinh tế ở Việt Nam có thể bị suy sụp dưới tác động của TPP.

Some in the government of Vietnam may already be worried about such legal suits, which could dismantle its laws and regulations protecting the environment, citizens' health, children's education, and national sovereignty. Vietnam's 2005 Investment Law lists four sectors:

Một số người trong chính phủ Việt Nam có thể đã quan ngại về những vụ kiện tụng như vậy, điều sẽ làm yếu những luật lệ và quy chế bảo hộ môi trường, sức khỏe công dân, giáo dục thanh thiếu nhi, và chủ quyền quốc gia của Việt Nam. Luật đầu tư năm 2005 của Việt Nam đưa ra năm loại lĩnh vực:

 1. prohibited sectors – lĩnh vực cấm

 2. encouraged sectors – lĩnh vực khuyến khích

 3. conditional sectors applicable to both foreign and domestic investors – những ngành nghề

  kinh doanh có điều kiện áp dụng cho các nhà đầu tư nước ngoài và trong nước

 4. conditional sectors applicable only to foreign investors. - những ngành nghề kinh doanh

  có điều kiện áp dụng cho các nhà đầu tư nước ngoài

If a U.S. company claims Vietnam is prohibiting the company from investing in Sector 1 (activities seen as "detrimental to national defense, security and public interest, health, or historical and cultural values"), under the TPP, can that foreign company sue Vietnam? The leaked texts of the TPP make it very doubtful that Vietnam's negotiators secured any written guarantees that Vietnam's sovereignty will be respected. If sued under the TPP, Vietnam's national sovereignty would not be protected.

Nếu một doanh nghiệp Mỹ tuyên bố rằng Việt Nam đang cấm công ty này được đầu tư vào lĩnh vực 1 nói trên (các ngành nghề được xem là “bất lợi đối với quốc phòng, an ninh và lợi ích công cộng, sức khỏe, hoặc các giá trị lịch sử và văn hóa) khi TPP đã có hiệu lực, liệu công ty này có khởi kiện Việt Nam? Nội dung thẩm thấu ra ngoài của TPP gây một nghi ngại liệu các nhà đàm phán Việt Nam đã có quán triệt rằng chủ quyền của Việt Nam sẽ được tôn trọng. Nếu bị kiện khi TPP có hiệu lực, chủ quyền của Việt Nam sẽ không được bảo toàn.

The same question applies to Sector 3, (activities "having an impact on national defense, security, social order and safety; culture, information, press and publishing; finance and banking; public health; entertainment services; real estate; survey, prospecting, exploration and exploitation of natural resources; ecology and the environment; and education and training.") Under the TPP, can foreign companies sue Vietnam for restricting their involvement in that sector? Can foreign-owned banks licensed to operate in Vietnam demand the same high-profit incentives they enjoy in the United States or in other countries? Must Vietnam stop its anti- smoking campaign?

Một câu hỏi nữa dành cho Lĩnh vực 3 (các hoạt động “có ảnh hưởng tới quốc phòng, an ninh, trật tự và an toàn xã hội; văn hóa, thông tin, báo chí và xuất bản, tài chính và ngân hàng, sức khỏe cộng đồng, dịch vụ giải trí, bất động sản, thăm dò, tìm kiếm, thăm dò và khai thác các tài nguyên thiên nhiên, sinh thái môi trường, giáo dục và đào tạo”). Khi TPP có hiệu lực, liệu các công ty nước ngoài có kiện Việt Nam đã hạn chế sự dính líu của họ vào các lĩnh vực này? Liệu các nhà băng do người nước ngoài là chủ sở hữu có giấy phép hoạt động ở Việt Nam đòi họ phải có được mức lợi nhuận cao mà họ được hưởng ở Mỹ hoặc ở các nước khác? Liệu Việt Nam có phải dừng chiến dịch chống hút thuốc là lại?

In June 2015, the U.S.-ASEAN Business Council said the TPP will make Vietnam increasingly attractive to U.S. investors. Why? Because the TPP will allow companies to operate with impunity, overriding Vietnam's national sovereignty.

Vào tháng 6/2015, Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN cho rằng TPP sẽ làm cho Việt Nam trở nên đặc biệt hấp dẫn với nhà đầu tư Mỹ. Vì sao? Vì TPP sẽ cho phép các doanh nghiệp được hoạt động không sợ bị trừng phạt khi không coi trọng chủ quyền của Việt Nam.

The U.S. Business Coalition for TPP spent $118 million in the fourth quarter of 2014, $126 million in the first quarter of 2015, and $135 million in the second quarter of 2015, for a total of $379 million in three quarters.

The TPP could skew regulations worldwide in favor of the banks, manufacturers, and pharmaceutical companies that aggressively lobbiedfor the TPP. Further, with the Citizens United Supreme Court decision allowing U.S. corporations to engage in unlimited campaign expenditures to support or oppose candidates, we can be sure U.S. corporations will engage in heavy, financial lobbying to pressure for TPP passage during the upcoming election.

Liên minh Doanh nghiệp Mỹ ủng hộ TPP đã bỏ ra 118 triệu USD trong quý bốn của năm 2014, 216 triệu USD trong quý một năm 2015, và 135 triệu vào quý 2 năm 2015, tổng cộng là 379 triệu USD.

Questions ordinary citizens should be asking:

Những câu hỏi mà các công dân bình thường nên đặt ra:

The TPP includes patents on new pharmaceutical products. These patents prevent development of the cheaper generic drugs that have made medicines affordable for Vietnamese. The people of Vietnam should be asking, "Will our families be forced to replace cheaper generic medicines with multi-national brand names protected by the TPP?" Americans should be asking, "Do we want to force the people of Vietnam to pay the same high prices that we pay for drugs?"

Hiệp định TPP bao gồm giấy phép kinh doah các dược phẩm mới. Những giấy phép này ngăn sự phát triển của các dược phẩm rẻ hơn đang làm cho giá thuốc men là phải chăng đối với người Việt Nam. Người Việt Nam nên đặt ra câu hỏi: ‘Liệu gia đình của chúng ta có buộc phải thay những dược phẩm rẻ hơn với các chế phẩm thuốc có thương hiệu đa quốc gia được TPP bảo hộ?”

9 http://www.reuters.com/article/2015/07/23/us-trade-tpp-lobbying-idUSKCN0PX2JO20150723. Accessed November 7, 2015.

 

Những người Mỹ cần đặt câu hỏi: “Liệu chúng ta có nên buộc người Việt phải mua thuốc men với giá đắt như người Mỹ vẫn đang trả không?

Vietnam is the world's second largest rice exporter, yet the TPP will lead to a decrease in

agricultural sales in domestic and export markets. Unfortunately, Vietnam is one of the top five nations most threatened by rising seas due to climate change. The nation's two large deltas – the "Red River and Mekong Rice Baskets" – are already in danger, yet the TPP will allow U.S. corporations to sue Vietnam because of the environmental policies and regulations designed to protect those fragile deltas, the citizens, and Vietnam's food sovereignty. In particular, U.S. pesticide companies are apt to sue Vietnam for implementing so successfully the FAO-initiated IPM (Integrated Pest Management) program, which protects the environment and improves yields by teaching pest-control techniques other than pesticides and uses chemical pesticides only when absolutely needed.

Việt Nam là nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai của thé giới, nhưng TPP đang đưa đến một sự giảm giá nông phẩm trên cả thị trường nội địa lẫn xuất khẩu. Không may là Việt Nam là một trong năm nước đứng hàng đầu danh sách bị đe dọa bởi mực nước biển dâng cao do biến đổi khí hậu. Hai đồng bằng lớn của Việt Nam là Vựa lúa châu thổ sông Mekong và đồng bằng sông Hồng đang bị đe dọa, tuy nhiên TPP cho phép các công ty Mỹ được kiện Việt Nam về các chính sách và quy chế bảo vệ một trường được lập ra để bảo vệ hai vùng đồng bằng dễ bị tổn thương này, dân cư ở đó, và chủ quyền về lương thực của Việt Nam. Đặc biệt, các công ty kinh doanh thuốc trừ sâu của Mỹ đang có xu hướng muốn kiện Việt Nam vì đã áp dụng có kết quả chương trình Quản trị dịch hại tổng hợp do FAO đề xướng, một chương trình bảo vệ môi trường và cải thiện lợi tức từ hoa màu nhờ các kỹ thuật kiểm soát sinh vật gây hại, chứ không dùng thuốc trừ sâu, và chỉ dùng các hóa chất trừ sâu bọ ở nơi nào tuyệt đối cần thiết.

Decisions about controversial introduction of GMO seeds and crops will be made outside of Vietnam. The Vietnamese government will no longer have sovereignty in such matters.

Quyết định về việc đưa hạt giống biến đổi gen và thu hoạch loại sản phẩm này sẽ được quyết định ở ngoài Việt Nam. Chính phủ Việt Nam sẽ không có chủ quyền trong những việc này nữa.

Vietnamese farmers and agricultural producers should be asking, "How will TPP affect our ability to compete in world markets, against huge corporations?"

Những người nông dân và các nhà sản xuất nông phẩm nên đặt câu hỏi, “Liệu TPP có ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của chúng tôi trên trường quốc tế, chống lại những doanh nghiệp lớn?”

A major effort has gone into lobbying in Vietnam for the TTP, with highly paid American consultants, an orchestrated international and domestic press, and the U.S. Embassy's year-long, 20-year-anniversary celebration pushing the TTP while the contents of the agreement were cloaked in secrecy. As noted above, corporations have undertaken an even bigger lobbying effort in the United States.

Một nỗ lực chủ yếu đã được bỏ ra để vận động hành lang ở Việt Nam cho TTP, với những nhà tư vấn được trả lương cao, một dàn đồng ca trên báo chí trong ngoài nước, và cuộc kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao kéo tới một năm ròng của sứ quán Mỹ cũng nhằm thúc đẩy TPP khi

nội dung của Hiệp định này còn đang được gói trong bức màn bí mật. Như đã nói trên, các tập đoàn thương mại cũng dấy lên một nỗ lực lobby còn lớn hơn ở Mỹ.

Some of the very rich in Vietnam will probably benefit. A small percent of wealthy Americans and major corporate shareholders will make more money. Ordinary people and the poor will lose. That is always the case when agreements are written in secret.

Một số người rất giàu ở Việt Nam chắc sẽ được lợi. Một phần trăm nhỏ của những người Mỹ giàu có và các cổ đông chính của các tập đoàn thương mại sẽ kiếm ra nhiều tiền hơn. Những người dân thường và người nghèo sẽ chịu tổn thất. Điều này thường xảy ra khi các hiệp định được viết trong vòng bí mật.

The ratification period is critical. The "people's representatives" – legislative bodies in the United States, Vietnam and other signatory nations – will be debating the full text of the TPP recently disclosed. During this time of legislative approval or disapproval of such a sweeping agreement, ordinary citizens in Vietnam, the United States, and other nations must raise their voices.

Giai đoạn thông qua (TPP) sẽ là then chốt. Những dân biểu – các nhà lập pháp ở Mỹ và Việt Nam và ở các quốc gia đã ký hiệp định này – sẽ thảo luận nội dung đầy đủ của TPP vừa được công bố. Trong khoảng thời gian cần để thông qua hay bác bỏ một hiệp định có ảnh hưởng rộng lớn như thế, công dân bình thường ở Việt Nam, Mỹ và các nước khác cần cất cao tiếng nói của mình.

Chuck Searcy is a Vietnam veteran; Lady Borton worked with all sides during the war. Both have worked in Vietnam since before normalization of US-Vietnam diplomatic relations 20 years ago.

Chuck Searcy là một cựu chiến binh chiến tranh Việt Nam. Lady Borton từng làm việc với tất cả các phía của cuộc chiến tranh đó. Cả hai đã sang Việt Nam làm việc trước khi bình thường hóa quan hệ ngoại giao Mỹ - Việt, 20 năm về trước.


Henoko Takes on U.S. Imperialism

By Maya Evans

Okinawa-- Around one hundred and fifty Japanese protesters gathered to stop construction trucks from entering the U.S. base 'Camp Schwab', after the Ministry of Land over-ruled the local Governors' decision to revoke permission for construction plans, criticizing the "mainland-centric" Japanese Government of compromising the environmental, health and safety interests of the Islanders.

Riot police poured out of buses at six a.m., out-numbering protesters four to one, with road sitters systematically picked off in less than an hour to make way for construction vehicles.

Henoko

All the mayors and government representatives of Okinawa have objected to the construction of the new coastal base, which will landfill one hundred and sixty acres of Oura Bay, for a two hundred and five hectare construction plan which will be part of a military runway.

Marine biologists describe Oura Bay as a critical habitat for the endangered 'dugong' (a species of manatee), which feeds in the area, as well as sea turtles and unique large coral communities.

The bay is particularly special for its extreme rich ecosystem which has developed due to six inland rivers converging into the bay, making the sea levels deep, and ideal from various types of porites coral and dependent creatures.

'Camp Schwab' is just one of 32 U.S. bases which occupy 17% of the Island, using various areas for military exercises from jungle training to Osprey helicopter training exercises. There are on average 50 Osprey take off and landings every day, many next to housing and built up residential areas, causing disruption to everyday life with extreme noise levels, heat and diesel smell from the engines.

Two days ago there were six arrests outside the base, as well as 'Kayactivists' in the sea trying to disrupt the construction. A formidable line of tethered red buoys mark out the area consigned for construction, running from the land to a group of offshore rocks, Nagashima and Hirashima, described by local shamans as the place where dragons (the source of wisdom) originated.

Protesters also have a number of speed boats which take to the waters around the cordoned area; the response of the coast guard is to use the tactic of trying to board these boats after ramming them off course.

The overwhelming feeling of the local people is that the Government on the mainland is willing to sacrifice the wishes of Okinawans in order to pursue its military defense measures against China. Bound by Article 9, Japan has not had an army since world war two, though moves by the Government suggest a desire to scrap the Article and embark on a 'special relationship' with the U.S., who is already securing control of the area with over 200 bases, and thus tightening the Asia pivot with control over land and sea trade routes, particularly those routes used by China.

Meanwhile, Japan is footing 75% of the bill for accommodating the U.S., with each soldier costing the Japanese Government 200 million yen per year, that’s $4.4 billion a year for the 53,082 U.S. soldiers currently in Japan, with around half (26,460) based in Okinawa. The new base at Henoko is also expected to cost the Japanese Government a tidy sum with the current price tag calculated to be at least 5 trillion yen.

Okinawa suffered devastating losses during the Second World War, with a quarter of the population killed within the 3-month-long 'Battle of Okinawa' which claimed 200,000 lives in total. Hilltops are said to have changed shape due to the sheer bombardment of ammunition.

Local activist Hiroshi Ashitomi has been protesting at Camp Schwab since the expansion was announced 11 years ago, he said: "We want an island of peace and the ability to make our own decisions, if this doesn’t happen then maybe we might need to start talking about independence."

Maya Evans coordinates Voices for Creative Nonviolence UK. (vcnv.org.uk).

Talk Nation Radio: Celine Nahory on Keeping Peace in Japan's Constitution and the World

https://soundcloud.com/davidcnswanson/talk-nation-radio-celine-nahory-on-keeping-peace-in-japans-constitution-and-the-world 

Céline Nahory is International Coordinator for Peace Boat and the Global Article 9 Campaign. She also serves as Regional/International Representative in the International Peace Bureau's Council. She has worked for fifteen years with NGOs in the US, Japan and India, carrying out research and running advocacy campaigns on issues of peace, security, disarmament, economic justice and sustainable development.
See:
http://peaceboat.org/english
https://facebook.com/peaceboat
http://article-9.org/en/index.html
https://facebook.com/article9

Total run time: 29:00

Host: David Swanson.
Producer: David Swanson.
Music by Duke Ellington.

Download from LetsTryDemocracy or Archive.

Pacifica stations can also download from AudioPort.

Syndicated by Pacifica Network.

Please encourage your local radio stations to carry this program every week!

Please embed the SoundCloud audio on your own website!

Past Talk Nation Radio shows are all available free and complete at
http://TalkNationRadio.org

and at
https://soundcloud.com/davidcnswanson/tracks

Living Under the Metal Osprey

By Buddy Bell

Okinawa--In late October 2015, I was with 3 Okinawa peace activists and a British solidarity activist on a tour of local resistance to U.S. military bases. After an hour of driving north from the city of Nago, crossing deep ravines and shimmering blue bays, we approached a dense forest, where the U.S. military’s only jungle warfare training center is situated, way up in the northernmost section of the island of Okinawa.

As we continued driving, the highway was suddenly blocked by some large, camouflage military vehicles, and we got out to investigate. One of the vehicles was an armored personnel carrier with what looked to be about 25 soldiers inside, some of them looking out at us quizzically. I waved and a few of them waved back. We watched two soldiers get out and direct traffic around their convoy, while they waited to enter the training center’s main gate. For a few minutes we chanted and banged our drums at the gate. Once the first vehicle cleared whatever impasse they had at the gate, all the vehicles soon vacated the highway and disappeared into the training center.

Such a sight seems to be commonplace in this region, yet a more grave concern lies in the fact that military aircraft fly low over people’s homes and fields. One family, which keeps a decibel meter in their home, says that the noise level sometimes reaches 100 decibels and that sometimes the pilots’ faces are visible. The blasts of heat from the flying machines and the smell of fuel further irritate the senses.  

The U.S. Air Force plans to build six new helipads in the jungle as part of a deal to give about one half of the training center acreage back to Japan. Yet, right in the middle of these proposed helipad sites lies Takae, a village of little more than 150 residents. They are the people who will suffer the increased air traffic that is sure to result if the helipads are built. They will have to abide the possibility of a crash--- there have been at least 46 aircraft accidents since 1972, and in 1959 a plane carrying 2 missiles crashed into a school, killing 17 people and injuring 200.

Now that the air force has a new toy, the MV-22 Osprey helicopter, there have been a lot of trainee pilots going out on practice runs. Unfortunately, the Osprey has established an abysmal safety record compared to earlier models, and what makes the prospect of a crash even more unsettling for the villagers is the fact that its propellers are specifically designed to shatter on impact and disperse laterally, away from the pilot. This “safety” feature would not be safe for potential bystanders.

Takae residents also believe that the U.S. military would like to use their village as part of training exercises, an idea that doesn’t seem so farfetched after considering what happened during the Vietnam War. At that time, the U.S. military built a “dummy” village in the jungle and forcefully conscripted Takae residents, one as young as six years old, to wear black clothing and carry on as though they were living in a Vietcong stronghold. The conscripted residents were even required to stage mock attacks from the village.

Now, Takae residents and solidarity activists from other parts of Okinawa maintain 2 protest camps that block either end of an access road to two of the helipad construction sites. Two more entrances to 2 already constructed helipads are permanently blocked with parked beater vehicles surrounded by a kind of welded scaffolding. At least a few activists watch the road to the unfinished helipads 24 hours a day, often in rotating shifts. So far, construction vehicles have been unable to enter the access road in order to finish building the helipads.

On the day I visited the protest camp, I met Professor Kosuzu, from Ryukyu University. She typically spends her weekends at the Takae encampment. A specialist in North American geography, particularly the Caribbean region, she says the Takae movement draws a lot of inspiration from the 1990s struggle that ended U.S. military training on the Puerto Rican island of Vieques.

“One of the Puerto Rican campaigners came to Okinawa to help us completely encircle Futenma Air Base back in 1995. I feel like the U.S. relationship with Okinawa is also a kind of colonialism.”

My goal in travelling to Okinawa is to tell other people in the U.S. about that reality, of bases maintained on forcefully expropriated land. With enough of a persistent uproar, coming from the Okinawa side and from the U.S. side, we will make it ever more difficult for the U.S. to maintain its overseas bases, rather than to simply close them.
 

Buddy Bell co-coordinates Voices for Creative Nonviolence  (www.vcnv.org)

The U.S. Ought to Un-Swivel Its China Pivot

By Buddy Bell

For the last week, I’ve been walking on a peace march organized by the Nipponzan Myohoji order of Buddhist monks. This march is similar in some ways to another: the Okinawa “Beggars’ March” of 1955-1956. At that time, farmers who had been forcefully removed from their fields by U.S. soldiers in the years following World War II acted peacefully to demand the return of their land, which was the source of their entire livelihood.

Some of the farmers had their land stolen at gunpoint. In other cases, U.S. soldiers posing as surveyors duped them into signing English land-transfer documents that were passed off as invoices for the false land surveys.

Although the marchers bravely challenged local stigma against announcing oneself as a beggar, and although it was true that except for the fact that their land was stolen, these people would not need to beg, the U.S. military commander deemed them Communists and dismissed their concerns outright. The military refused to consider the issue of its hostile occupation of otherwise productive land.

The 32 U.S. bases now operating in Okinawa share a foundation in that initial land grab. Together, they comprise 17% of Okinawa prefecture. Nowadays, the Japanese government’s habit has been to forcefully borrow people’s land at a set rental price; then they let the U.S. military use that land for free.

All of this land area could otherwise be used for the prosperity of local communities in Okinawa. To quote one example, after the return of some land to the Shintoshin district of Naha, Okinawa’s capital city, the district’s productivity went up by a factor of 32. This is according to the September 19 issue of a local newspaper, Ryukyu Shimpo.

Similarly, the U.S. people would almost certainly enjoy increased productivity and prosperity if the U.S. government were to downsize its grossly bloated military outlays. With more than 800 bases around the globe and almost a quarter of them situated in either Japan or Korea, the U.S. spends $10 billion per year trying to maintain a foreign policy of absolute domination rather than amicable relations.

Now that the U.S. has Beijing surrounded by 200 bases lining the East China Sea, it has already caused the beginning of an arms race. For the first time in many years, China is increasing its military budget at the same time the U.S. continues to spend more than China and the next 11 highest-spending countries. Not only is the U.S. depriving its own people of money that could be used to fund scientific research, healthcare, education, or to return to the people’s pockets; it is backing China into a corner where it feels it must do the same. Furthermore, the bases are situated in such a way that the U.S. would have the ability to block sea lanes, which is a hidden message to China that their highly export-driven economy could face the prospect of a serious pinch at a moment’s notice.

The proliferation of more and stronger weaponry and the establishment of economic pressure points is putting the two countries on a war path. It becomes ever more likely that a careless action by either side will end up with people killing and dying.

The role of U.S. residents in this situation is not to spend a lot of time criticizing China, a country over which they exercise little control, but to focus instead on altering the course of the United States, which at the end of the day must answer to an organized populous. Chinese government policy will continue to be the main concern of the people who live in China, and the vast majority of them want fairness and security.

Seventy years after occupying Japan in 1945, it is time for the United States to vacate its overseas bases and engage in purely peaceful diplomatic, labor, and trade relations with other countries for the mutual benefit of all people.

Buddy Bell co-coordinates Voices for Creative Nonviolence, a campaign to end U.S. military and economic warfare (www.vcnv.org)

Rape of the Japanese Constitution

By David Rothauser

Sixty –eight years ago they gave peace and nobody listened.

In 1947 a peace constitution was born, but nobody noticed. Sixty-eight years later, on September 19, 2015, that constitution was systematically raped and nobody outside Japan cares.

Such is the result of the dysfunctional world we have come to live in since the beginning of the nuclear age.

Peace Boat & Global Article 9 Campaign Statement on the Occasion of the International Day of Peace

As the world celebrates the International Day of Peace and marks the 70th anniversary of the end of World War II, Peace Boat and the Global Article 9 Campaign strongly condemn the forceful passage in the Diet of security legislation that breaches Japan’s peace constitution and allows its Self-Defense Forces to use force overseas.

Article 9 is the famous peace clause by which the Japanese people aspires to an international peace based on justice and order, renounces war and prohibits the use of force as means of settling international disputes. Adopted following WWII, Article 9 is a pledge to Japan itself and to the world, particularly to neighboring countries that suffered under Japanese invasions and colonial rule, to never repeat its mistakes. Since then, Article 9 has been widely recognized as a regional and international peace mechanism that has contributed to maintaining peace and stability in Northeast Asia and served as a legal framework to promote peace, disarmament and sustainability.

The adoption of new security legislation is the latest of a long series of initiatives that challenge Japan’s longstanding peace policies. Such measures include re-interpreting Article 9, increasing the country’s military budget and relaxing the long-held arms export ban. Indeed, the bills codifies the Cabinet’s contentious decision to allow Japan to exercise the right to collective self-defense and expand Japan’s security role around the world, under Prime Minister Abe Shinzo’s pet-doctrine of “pro-active pacifism”. It also puts the newly revised guidelines on Japan-U.S. defense cooperation into effect, granting the U.S. increased Japanese support in its military strategy not only in Asia but also in other parts of the world.

In Japan, the bills face broad opposition in the Diet and amongst the public, as shown by successive opinion polls and massive public protests, many of which organized by students and youth throughout Japan. Most of Japan’s constitutional scholars (including former Prime Ministers, high-rank Cabinet officials and Supreme Court judges) deem the bills unconstitutional and the way they have been pushed through a worrisome deviation from the rule of law.  At the regional level, the legislation has been met with anxiety from Japan’s neighbors that consider the move a threat to regional peace and security in Asia.

On this International Day of Peace, Peace Boat and the Global Article 9 Campaign

- Condemn in strongest terms the adoption of the security bills that fundamentally violate the principles and letter of war-renouncing Article 9;

- Decry the way by which the legislation was passed, in disregard for Japan’s legal procedure and democratic process;

- Express utmost concerns at the possible repercussions the legislation will have on the region, and ask Japan and other countries in the region to refrain from any actions that would accelerate arms race and destabilize peace and stability in Northeast Asia;

- Support Japan’s civil society efforts to prevent the legislation from being implemented and Article 9 to be further eroded;

- And call on people around the world to support Japan’s vibrant mobilization towards the revocation of the bills, the preservation of Japan’s democracy and pacific values, and the safeguard of Article 9 as a regional and global peace mechanism.

Download the full statement at goo.gl/zFqZgO

** Please sign our petition "Save Japan Peace Constitution"
http://is.gd/save_article_9

Celine Nahory
International Coordinator
Peace Boat
www.peaceboat.org
Global Article 9 Campaign
www.article-9.org

Talk Nation Radio: David Rothauser on Japan's Struggle to Keep its Peace Constitution

https://soundcloud.com/davidcnswanson/talk-nation-radio-david-rothauser-on-japans-struggle-to-keep-its-peace-constitution

David Rothauser is a playwrite, filmmaker, teacher, and peace activist. We discuss his new film, Article 9 Comes to America.

Total run time: 29:00

Host: David Swanson.
Producer: David Swanson.
Music by Duke Ellington.

Download from Archive or LetsTryDemocracy.

Pacifica stations can also download from AudioPort.

Syndicated by Pacifica Network.

Please encourage your local radio stations to carry this program every week!

Please embed the SoundCloud audio on your own website!

Past Talk Nation Radio shows are all available free and complete at
http://TalkNationRadio.org

and at
https://soundcloud.com/davidcnswanson/tracks

U.S. Drops Fleas With Bubonic Plague on North Korea

This happened some 63 years ago, but as the U.S. government has never stopped lying about it, and it's generally known only outside the United States, I'm going to treat it as news.

Here in our little U.S. bubble we've heard of a couple versions of a film called The Manchurian Candidate. We've heard of the general concept of "brainwashing" and may even associate it with something evil that the Chinese supposedly did to U.S. prisoners during the Korean War. And I'd be willing to bet that the majority of people who've heard of these things have at least a vague sense that they're bullshit.

If you didn't know, I'll break it to you right now: people cannot actually be programed like the Manchurian candidate, which was a work of fiction. There was never the slightest evidence that China or North Korea had done any such thing. And the CIA spent decades trying to do such a thing, and finally gave up.

I'd also be willing to bet that very few people know what it was that the U.S. government promoted the myth of "brainwashing" to cover up. During the Korean War, the United States bombed virtually all of North Korea and a good bit of the South, killing millions of people. It dropped massive quantities of Napalm. It bombed dams, bridges, villages, houses. This was all-out mass-slaughter. But there was something the U.S. government didn't want known, something deemed unethical in this genocidal madness.

It is well documented that the United States dropped on China and North Korea insects and feathers carrying anthrax, cholera, encephalitis, and bubonic plague. This was supposed to be a secret at the time, and the Chinese response of mass vaccinations and insect eradication probably contributed to the project's general failure (hundreds were killed, but not millions). But members of the U.S. military taken prisoner by the Chinese confessed to what they had been a part of, and confessed publicly when they got back to the United States.

Some of them had felt guilty to begin with. Some had been shocked at China's decent treatment of prisoners after U.S. depictions of the Chinese as savages. For whatever reasons, they confessed, and their confessions were highly credible, were borne out by independent scientific reviews, and have stood the test of time.

How to counter reports of the confessions? The answer for the CIA and the U.S. military and their allies in the corporate media was "brainwashing," which conveniently explained away whatever former prisoners said as false narratives implanted in their brains by brainwashers.

And 300 million of so Americans more or less sort of believe that craziest-ever dog-ate-my-homework concoction to this day!

The propaganda struggle was intense. The support of the Guatemalan government for the reports of U.S. germ warfare in China were part of the U.S. motivation for overthrowing the Guatemalan government; and the same cover-up was likely part of the motivation for the CIA's murder of Frank Olson.

There isn't any debate that the United States had been working on bio-weapons for years, at Fort Detrick -- then Camp Detrick -- and numerous other locations. Nor is there any question that the United States employed the top bio-weapons killers from among both the Japanese and the Nazis from the end of World War II onward. Nor is there any question that the U.S. tested such weapons on the city of San Francisco and numerous other locations around the United States, and on U.S. soldiers. There's a museum in Havana featuring evidence of years of U.S. bio-warfare against Cuba. We know that Plum Island, off the tip of Long Island, was used to test the weaponization of insects, including the ticks that created the ongoing outbreak of Lyme Disease.

Dave Chaddock's book This Must Be the Place, which I found via Jeff Kaye's review, collects the evidence that the United States indeed tried to wipe out millions of Chinese and North Koreans with deadly diseases.

"What does it matter now?" I can imagine people from only one corner of the earth asking.

I reply that it matters that we know the evils of war and try to stop the new ones. U.S. cluster bombs in Yemen, U.S. drone strikes in Pakistan, U.S. guns in Syria, U.S. white phosphorus and Napalm and depleted uranium used in recent years, U.S. torture in prison camps, U.S. nuclear arsenals being expanded, U.S. coups empowering monsters in Ukraine and Honduras, U.S. lies about Iranian nukes, and indeed U.S. antagonization of North Korea as part of that never-yet-ended war -- all of these things can be best confronted by people aware of a centuries-long pattern of lying.

And I reply, also, that it is not yet too late to apologize.

Future of War and Peace at Stake in Streets of Japan

The United States and its European allies have launched wars on the Middle East that have created an enormous refugee crisis. The same nations are threatening Russia. The question of maintaining peace with Iran is on the tip of everyone's tongue. Even in Asia and the Pacific, not to mention Africa, the biggest military buildup is by the United States.

So why does Japan, of all places, have streets full of antiwar demonstrations for the first time since the U.S. war on Vietnam? I don't mean the usual protests in Okinawa of U.S. bases. I mean Japanese protests of the Japanese government. Why? Who did Japan bomb? And why do I say the future of war and peace in the world is at stake in Japan?

Let's back up a little. Japan went through a period of relative peace and prosperity between 1614 and 1853. The U.S. military forced Japan open to trade and trained Japan as a junior partner in imperialism, a story told well in James Bradley's The Imperial Cruise. The junior partner chose not to stay a junior partner, challenging U.S. dominance in World War II.

At the end of World War II, the war's losers in Japan and Germany were put on trial for an act that had been perfectly legal until 1928, the act of making war. In 1928, the global peace movement, led by the U.S. movement for the Outlawry of War, created the Kellogg-Briand Pact, a treaty that prohibits all war, a treaty to which most nations of the world are party today. This is a story I tell in my book When the World Outlawed War. President Franklin Roosevelt used the Kellogg-Briand Pact to create prosecutions of war.

Now, the general success thus far and in the future of the Kellogg-Briand Pact can be debated. It has prevented wars, it has stigmatized war, it has made war a crime that can be prosecuted in court (at least against losers), and World War III hasn't happened yet. But wars by wealthy nations against poor ones roll right along. The pact itself was of course never expected to abolish war on its own, a standard to which nobody ever holds any other law.

The Japanese success of the Kellogg-Briand Pact is a different matter. At the end of World War II, long-time Japanese diplomat and peace activist and new prime minister Kijuro Shidehara asked General Douglas MacArthur to outlaw war in a new Japanese constitution. The result was Article Nine of the Japanese Constitution, the wording of which is nearly identical to that of the Kellogg-Briand Pact.

Japan, which had gone centuries without war, would go another 70 years. The U.S. Outlawrists of the 1920s never imagined their work being imposed on a conquered nation by a ruling general. But they might have imagined it being taken up by the Japanese people. If Article Nine was not clearly owned by the Japanese people themselves in 1947, it was in 1950. In that year, the United States asked Japan to throw out Article Nine and join a new war against North Korea. Japan refused.

When the American War (in Vietnam) came along, the United States made the same request of Japan to abandon Article Nine, and Japan again refused. Japan did, however, allow the U.S. to use bases in Japan, despite huge protest by the Japanese people.

Japan refused to join in the First Gulf War, but provided token support, refueling ships, for the war on Afghanistan (which the Japanese prime minister openly said was a matter of conditioning the people of Japan for future war-making). Japan repaired U.S. ships and planes in Japan during the 2003 war on Iraq, although why a ship or plane that could make it from Iraq to Japan and back needed repairs was never explained.

Now, at U.S. urging, Japanese Prime Minister Shinzo Abe is attempting to formally throw out Article Nine, or to "reinterpret" it to mean its opposite. And the Japanese people, to their everlasting credit, are in the streets defending their constitution and their culture of peace.

Meanwhile, the people of the United States, with some 50% of their popular movie entertainment (by my unscientific estimate) based around a good-and-evil drama of World War II, are not only not in the streets. They're not even in touch with the world. They have no idea this is going on. And if, 50 years from now, a heavily militarized Japan attacks Hawaii, the people of the United States will continue to have no idea how that happened.

There are peace activists around the world struggling to uphold the idea that a modern nation can live without war. Japan is a leading example, with certain obvious shortcomings, of how that can be done. We cannot afford to lose Japan as a model of peace. We cannot afford to hear from war mongers five years from now that war is proven inevitable by the return of the Japanese to war. We cannot afford to hear the United Nations, ten years from now, credit Japan with the humanitarian service of protecting people by bombing them. We cannot afford, twenty years from now, to hear that the Pentagon must be built up to guard against the evil Japanese.

Now, in fact, not later, but right now, would be a good moment in which to wake up and value what Japan has achieved. Now would be an ideal moment in which to remember that Japan's Article Nine was already and remains the law of the land in our other nations through the text of the Kellogg-Briand Pact. Let's start obeying the law.

* Much credit to David Rothauser for his film Article 9 Comes to America, and for being my guest next week on Talk Nation Radio.

* Photo from http://damoncoulter.photoshelter.com

Tiny Guam, huge US Marine base expansions

By Sylvia Frain

On Saturday morning August 29, 2015, the United States Navy signed the Record of Decision (ROD), the final document needed for the implementation of one of the largest “peacetime” military build-ups in American history. This will cost between $8 and 9 billion, with only $174 million for civilian infrastructure, which Congress has not released yet. As a central aspect of American’s foreign policy ‘Pivot to the Pacific’, the build-up will relocate thousands of Marines and their dependents from Okinawa, Japan to Guam.

This does not auger well for the people of Guam. For decades, the Okinawans have protested the violence, pollution, military accidents, and sexual assaults committed by American Marines on the local population. Moving those Marines to tiny Guam frightens many.

Military-colonial destruction is not new to the people of Guam. The indigenous Chamorro people were nearly exterminated by invasion and colonization by Spain, then the US, then Japan during WWII, and then back into US possession. Located in the Western Pacific Ocean more than 8,000 miles from Washington D.C., Guam remains an unincorporated territory and possession of the United States. While residents are American citizens, carry U.S. passports and pay federal taxes, they have no representation in the Senate, have a non-voting delegate in Congress and cannot vote in Presidential elections.

Currently, one-third of the island of Guam (210 square miles) is US Department of Defense (DOD) property and inaccessible to non-military residents. Many people are still waiting for war reparations from World War II and compensation for their land taken by the military. In addition, people from the Guam serve and die in the United States Armed Forces at higher rates than any other state in America.

The build-up will add further strain on already fragile infrastructure and limited resources:

 • A thousand acres of limestone forest will be destroyed for housing the Marines and their dependents and the military will control the largest water source for the island.
 • Guam will become the biggest storage facility for fuel and ammunitions in the Pacific.
 • A Live Fire Range Complex (LFRC) will be constructed at Northwest Field on Anderson Air Force Base and will close Ritidian National Wildlife Refuge, a sanctuary to numerous endangered species and a sacred site to the indigenous people. The public will no longer have access to the National Wildlife Refuge, including the pristine beach, ancient caves, education center and a newly ‘rediscovered’ 4,000-year-old fishing village containing the oldest archaeological artefacts found on Guam. In the early 1990’s, local families demanded that Ritidian Point, or Litekyan, be returned to its traditional owners. However, the federal government instead created the National Wildlife Refugee, owned by the United States Fish and Wildlife Services.

While the Governor of Guam, the non-voting Congresswoman, the Guam Chamber of Commerce and other military-business lobbyists welcome the military build-up, many people on Guam consider the ROD’s release a sad day for the people, land, wildlife and culture of Guam. With an economy 60 percent derived from tourism, a massive expansion of the military on a vulnerable small island will only degrade both the environment and the native Chamorro people.

Sylvia C. Frain is a Ph.D. candidate with the National Centre for Peace and Conflict Studies at the University of Otago on the South Island of Aotearoa New Zealand and a Research Associate with the Micronesia Area Research Center (MARC) at the University of Guam.

Worst president ever?: History Should and Probably Will Judge President Obama Harshly

By Dave Lindorff


President Barack Obama is on track to go down in history as one of the, or perhaps as the worst and most criminal presidents in US history. 


Navy Trying to Kill Gangjeong Village

By Bruce K. Gagnon, www.space4peace.org

I was invited to come to Jeju City today to appear on live radio show for 20 minutes at 6:00 pm.  As we were preparing to leave Gangjeong village we looked into the sky as a formation of Navy Blue Angel war plans came screaming over the village.  For the next 15 or so minutes they went back and forth directly over Gangjeong doing various stunts.  One of the stunts brought the planes very low in an ear splitting maneuver.

The Navy was sending a message to Gangjeong village.  The message was loud and clear. "We own you now.  Your village will become a war base.  There is nothing you can do.  We will project power against China from Jeju Island.  You'd better get used to the idea."  This is the way the US military empire thinks and the way they treat people who stand in their way.

Just before we went on the air for the radio interview we learned that the Navy was demanding that Gangjeong villagers pay $20 million (USD) in fines for disruption of construction operations on the base now nearing completion.  Some activists believe that the Ministry of Defense in Seoul is actually controlled by the Samsung corporation which is the lead contractor for the Navy base construction operation.  Just as in the US, where Lockheed Martin, Boeing, Raytheon and General Dynamics control our government, the Park administration inside the Blue House in Seoul is actually the pawn of corporate interests.

By demanding this outrageous amount of funds from a small fishing and farming community the South Korean puppet government is saying that democracy does not actually exist anymore.  In a true democratic nation people who protest oppressive government policies are not fined and driven into poverty - especially an entire village.  What was the crime of Gangjeong?  They wanted to protect the environment, sacred Gureombi rock, the offshore endangered soft coral forests, the water, the sea life and more.  The villagers wanted to protect their way of life - their 500-year old culture. 

I've learned that only South Korea and Japan have this kind of punishing policy that obviously smacks of fascism.  The government of South Korea is controlled by corporations and Washington.  How can they claim in Seoul to be a democracy and then turn around and treat citizens this way?  How can the government claim they need a Navy base to defend the people and then attack the people who use non-violent protest to challenge the destruction of their village?

This will have to go to court but the courts are ultimately under the control the the same corrupt corporate state.  When the Navy demands that the village must pay $20 million in fines that means every man, woman and child owes that debt.  It means they would be naked without any land after the court would take all they owned.  This is nothing more than an illegal and immoral attempt to finish off Gangjeong village.  Every living and breathing human being on this planet should be outraged at this crime against the human rights of the people in Gangjeong village.

After the US directed April 3 massacre on Jeju Island soon after WW II was over a new program was put into place called the 'Involvement System'.  This meant that anyone who was labeled a communist by the US run puppet government could get no job and would have no future.  It also meant that any family member would suffer the same fate.  This demand for $20 million by the Navy is an attempt to reinstate this 'Involvement System' once again.  The only way out for a person is to commit suicide.

I am told that the South Korean regime is using this same punitive program to go after striking auto workers on the mainland and other activists around the nation.  The decision has been made to kill democracy in South Korea.  We are seeing the same method of operation in Japan today as the right-wing government kills their peaceful constitution against popular will.  We see the same system in Okinawa as the people demand US bases there be closed.  We see the same system underway inside Ukraine where Washington has installed a puppet government.

For those out there sitting on the fence this is the time to wake up and see the writing on the wall.  Democracy is being drowned globally by corporate capitalism. 
 
Who will be next?
 

Never again—Hiroshima and Nagasaki’s 70th Anniversary Commemoration

By Blase Bonpane

A holocaust began on this day in 1945 and has continued to the present. Some 30 million people have been sacrificed. It was then Korea, Indo-China, Central and South America, Panama and Grenada. And for the past 24 years the destruction of Iraq, Afghanistan, Libya, Yemen and much of Africa.

And now all of the military hubris, waste, murder, torture and rape must be put aside and channeled into saving our common home . . . this tiny grain of sand called planet Earth.

Never has there been a greater danger of nuclear holocaust than today. The United States and Israel are certainly the most apt to use these biocidal weapons. There is not now nor has there ever been any value in what was called deterrence. There is only crisis.

The United States does not obey the nuclear non-proliferation treaty Israel is not even a member and both point the finger at a nation which is open to inspection and is a member and yet has no nuclear weapons . . . Iran.

Women Who Crossed Korean DMZ Call for Restraint and Dialogue

The exchange of fire across the De-Militarized Zone (DMZ) between North and South Korea is rapidly spiraling out of control and could escalate into a full-scale war. Women peacemakers who crossed the DMZ in May urgently call leaders of South Korea, North Korea and the United States to exercise restraint and return to the long-abandoned table for dialogue.

The tit-for-tat began on August 4th when a landmine exploded on the southern border of the DMZ and shattered the legs of two South Korean soldiers. In response, South Korean President Park Geun-hye erected massive speakers to blast anti North Korean propaganda across the DMZ. North Korea retaliated by launching a rocket at a loudspeaker, and South Korea fired back 36 artillery shells. Pyongyang has ordered North Korean troops along the front line and has set a 5 pm Korea Standard Time deadline for South Korea to turn off its speakers. Meanwhile, the U.S.-R.O.K. temporarily halted military exercises in what some fear is to prepare for retaliation.

World Beyond War Supports Japan Protesters: "Preserve Peace Constitution"

World Beyond War Supports Japan Protesters
Calls for Preservation of Peace Constitution

Thursday, August 20, 2015

World Beyond War endorses the efforts of peace groups throughout Japan to protect Japan’s “peace constitution,” and to oppose pending legislation currently being promoted by Japan’s Prime Minister Shinzo Abe that would re-militarize Japan. Peace groups will mobilize throughout Japan (at last count, 32 locations) on Sunday, August 23, and other days in the coming week.

Article 9 of Japan’s constitution states:

“Aspiring sincerely to an international peace based on justice and order, the Japanese people forever renounce war as a sovereign right of the nation and the threat or use of force as means of settling international disputes. (2) To accomplish the aim of the preceding paragraph, land, sea, and air forces, as well as other war potential, will never be maintained. The right of belligerency of the state will not be recognized.”

World Beyond War Director David Swanson said on Thursday: “World Beyond War advocates for abolishing war, including through constitutional and legal means. We point to the post-WWII Japanese constitution, in particular its Article 9, as a model of legislation to outlaw war.”

“It is a little known fact,” Swanson added, “that nearly identical language to Article 9 of the Japanese Constitution is in a treaty to which most nations of the world are party but which some of them routinely violate: the Kellogg-Briand Pact of August 27, 1928. Rather than following the path of militarism, Japan should be leading the rest of us toward compliance with the law.”

Added World Beyond War Executive Committee Member Joe Scarry, “World Beyond War colleagues in Japan tell us that the protests which are taking place across Japan oppose Prime Minister Shinzo Abe’s security bills. The Japanese people believe the bills are unconstitutional, and are afraid that if these bills pass, the Japanese government and Japan Self-Defense Forces (JSDF) will join American wars, which have killed many innocent people.”

Scarry also said, “The bills pending in Japan are particularly undesirable because of the threat they pose to the peace work of Japanese non-governmental organizations (NGOs). Japanese NGOs have worked for decades to assist and provide humanitarian aid in Palestine, Afghanistan, Iraq, and other places. Japanese NGOs have been able to conduct their work in relative safety, in part because local people have known that Japan js a pacifist country and Japanese workers don’t carry guns. Japanese NGOs formed trust and cooperation in the areas they served, and that trust and cooperation encouraged locals and NGOs to work together. There is great concern that once Prime Minister Abe’s security bills pass, this trust will be jeopardized.”

For details of protests in Japan against re-militarization, see http://togetter.com/li/857949

World Beyond War is a global nonviolent movement to end war and establish a just and sustainable peace.

70 Years of Korean War

After marking the destruction of Nagasaki and the police-murder of Michael Brown in Ferguson on August 9th, Americans have options for what to commemorate on August 10th. I'm inclined to think that August 10th should be formally recognized as Gulf of Tonkin War Fraud Day. But I'm not sure, because another event is in even more need of remembrance.

It was the day after the death blow to Nagasaki, 70 years ago, that the victors of the most awesomest war ever chose to create a division of Korea along the 38th parallel -- a line that would be revered as a holy thing when North Korean troops later came across it, but dismissed as "imaginary" when U.S. troops crossed it heading north.

The Korean war was to World War II what the anthrax letters were to 9-11 -- without it sanity had a real chance; militarism was being scaled back drastically until the Korean war created the excuse for the permanent imperial war economy; but almost nobody even recalls what happened. Even Dean Acheson, who had imposed sanctions on Japan that led to Pearl Harbor and whose decision it was to fight a horrible war in Korea, is almost unknown. In part this is because the war coincided with McCarthyism, and few dared speak the truth about it at the time. In part it is because remembering it brings predominantly shame and disgust.

Before the war came the U.S. occupation of the South, the repression of leftists, the massacres of the people by the U.S. and South Koreans, including the slaughter of 30,000 to 60,000 on Jeju Island where South Korea is now building a huge new base for the U.S. Navy. Then came aggression from the South, including a year of raids across the sacred 38th parallel, and the South's announced intention to invade the North.

Talk Nation Radio: Amirah Lidasan: U.S. Out of the Philippines

https://soundcloud.com/davidcnswanson/talk-nation-radio-amirah-lidasan-us-out-of-the-philippines

Amirah Lidasan is the leader of the Filipino activist group Suara Bangsamoro. She has been in the United States to testify at the International People's Tribunal on Crimes Against the Filipino People. See http://internationalpeoplestribunal.org We discuss the impact of the U.S. military in the Philippines.

Total run time: 29:00

Host: David Swanson.
Producer: David Swanson.
Music by Duke Ellington.

Download from LetsTryDemocracy.

Pacifica stations can also download from AudioPort.

Syndicated by Pacifica Network.

Please encourage your local radio stations to carry this program every week!

Please embed the SoundCloud audio on your own website!

Past Talk Nation Radio shows are all available free and complete at
http://TalkNationRadio.org

and at
https://soundcloud.com/davidcnswanson/tracks

Viet Nam a Half Century Later

Jimmy Carter called a war waged in Vietnam by the United States -- a war that killed 60,000 Americans and 4,000,000 Vietnamese, without burning down a single U.S. town or forest -- "mutual" damage. Ronald Reagan called it a "noble" and "just cause." Barack Obama promotes the myth of the widespread mistreatment of returning U.S. veterans, denounces the Vietnamese as "brutal," and has launched a 13-year, $65 million propaganda program to glorify what the Vietnamese call the American War:

"As we observe the 50th anniversary of the Vietnam War, we reflect with solemn reverence upon the valor of a generation that served with honor. We pay tribute to the more than 3 million servicemen and women who left their families to serve bravely, a world away . . . They pushed through jungles and rice paddies, heat and monsoon, fighting heroically to protect the ideals we hold dear as Americans."

Which ideals might those have been? Remember, this was the bad war in contrast to which World War II acquired the ridiculous label "good war." But the Pentagon is intent on undoing any accurate memory of Vietnam. Members of the wonderful organization, Veterans For Peace, meanwhile have launched their own educational campaign to counter the Pentagon's at VietnamFullDisclosure.org, and the Vietnam Peace Commemoration Committee has done the same at LessonsOfVietnam.com. Already, the Pentagon has been persuaded to correct some of its inaccurate statements. Evidence of the extent of the killing in Vietnam continues to emerge, and it has suddenly become universally acceptable in academia and the corporate media to acknowledge that presidential candidate Richard M. Nixon secretly sabotaged peace talks in 1968 that appeared likely to end the war until he intervened. As a result, the war raged on and Nixon won election promising to end the war, which he didn't do. There would seem to be at work here something like a 50-year limit on caring about treason or mass-murder. Imagine what it might become acceptable to say about current wars 50 years hence!

Talk Nation Radio: Ukraine and the Checkmating of the West

https://soundcloud.com/davidcnswanson/talk-nation-radio-ukraine-and-the-checkmating-of-the-west

Natylie Baldwin and Kermit Heartsong are the authors of Ukraine: Zbig's Grand Chessboard & How the West Was Checkmated. We speak with both of them about the book and the current crisis in Ukraine.

A review of Ukraine by David Swanson is here: http://davidswanson.org/node/4799

Total run time: 29:00

Host: David Swanson.
Producer: David Swanson.
Music by Duke Ellington.

Download from Archive or  LetsTryDemocracy.

Pacifica stations can also download from AudioPort.

Syndicated by Pacifica Network.

Please encourage your local radio stations to carry this program every week!

Please embed the SoundCloud audio on your own website!

Past Talk Nation Radio shows are all available free and complete at
http://TalkNationRadio.org

and at
https://soundcloud.com/davidcnswanson/tracks

Nuclear Japan Turns to War, Gets No Iran Treatment

Mr. ABE Shinzo, President, Liberal Democratic Party
Mr. YAMAGUCHI Natsuo, Chief Representative, Komeito

We Resolutely Protest against the Government Outrage of Ramming “War Legislation” through the Lower House Special Committee

Today, the Liberal Democrat Party and Komeito ruling coalition steamrolled the “War Legislation” (the security-related bills) through the Special Committee of the House of Representatives.  We strongly protest against this outrage.

More than half of the Japanese people are voicing their strong opposition to the bills, while overwhelming majority of them are calling for careful deliberations at the Diet.  The forced adoption of the bills, notwithstanding, is a blatant act of infringement of democracy. 

Giving priority to his pledge made before the Joint Session of the U.S. Congress to “Enact all necessary bills by this coming summer”, Prime Minister Abe has consistently ignored the voices of the people, showing his obsessed determination to pass the bills.  However, through the debates in the Diet during these weeks, it has been clearly demonstrated that the bills are unconstitutional, which would drag Japan into wars by allowing Japan to participate in the U.S. use of force, whether or not there is armed attack against Japan.  We must not let Japan take the path to war by all means.  

Unconstitutional bills must be retracted and scrapped immediately.  We strongly demand that the Abe Cabinet and the LDP-Komeito ruling coalition to cancel bringing the bills up in the Plenary Session of the House of Representatives and promptly withdraw and abandon them.

July 15, 2015
Japan Council against A and H Bombs (Gensuikyo)

Knives Are Out for Those Who Challenge Militarization of the Korean Peninsula

By Ann Wright

image

Photo of Women Cross DMZ walk in Pyongyang, North Korea at the Monument of Reunification  (Photo by Niana Liu)

When we began our project “Women Cross the DMZ,” we knew the landmines in the DMZ would be nothing compared to the explosions of anger, vitriol and hate from those who oppose any contact with North Korea. Some U.S. and South Korean government officials, academics, media talking heads and paid bloggers would have their knives out for any group that dared challenge the dangerous status quo on the Korean peninsula.  No surprise that the knives have been attempting to slice away at the remarkable worldwide publicity our trip to both North and South Korea created.

The latest slice and dice article , “How North Korea’s Marchers for Peace Became Fellow Travelers,”  by Thor Halvorssen and Alex Gladstein of the “Human Rights Foundation,” was published July 7, 2015 in Foreign Policy . Halvorssen and the “Human Rights Foundation” are reportedly associated with an Islamophobic and anti-LGBT agenda.

The authors’ goal seems to be to intimidate any group working for peace and reconciliation in Korea by using the issue of North Korean human rights violations to scare off groups from contact with North Korea. For these detractors, peace and reconciliation in various parts of the world might mean they will be out of issues and jobs as their livelihood quite possibly is made from undercutting attempts to resolve contentious and dangerous issues.

In the lengthy article, their fixation on virtually every word, written or spoken, made by members of the delegation, centered on two themes: the only possible result of visiting North Korea is to give legitimacy to the government, and if you don’t hammer the North Korean government on human rights issues on your first visit, you have lost all credibility. It seems apparent that the authors have never been involved in the delicate art of diplomacy. As a diplomat in the State Department for 16 years, I learned that if your goal is to foster dialogue you must first build some level of familiarity and trust before you can go on to difficult issues.

Of course, Halvorssen and Gladstein’s commentary is not unique. In every international challenge, whether it deals with Iran, Cuba or North Korea, a cottage industry of writers emerges to make their fame and fortune on a confrontational approach to the governments. Some of the "think tanks" and organizations they represent are bankrolled by a handful of ideological billionaires or corporations in the weapons industry that benefit from fueling the status quo, continued sanctions, and a military approach to problems that only have political solutions.

From the beginning our mission was clear: to bring international attention to the unresolved issues created 70 years ago by the division of Korea in 1945 by the United States and Russia. We call for all parties to implement the agreements agreed to 63 years ago in the July 27, 1953 Armistice. We firmly believe that the unresolved Korean conflict gives all governments in the region, including Japan, China and Russia, justification to further militarize and prepare for war, diverting funds for schools, hospitals, and the welfare of the people and the environment.  Of course, this justification also is used by U.S. policy makers in their latest strategy, the U.S. “pivot” to Asia and the Pacific.  We call for an end to that very profitable war footing, which is why the knives are out for us.

Without a doubt, North and South Koreans have much to resolve in the process of reconciliation and perhaps eventual reunification, including economic, political, nuclear issues, human rights and many, many others.

Our mission was not to tackle those inter-Korean issues ourselves but to bring international attention to the unresolved international conflict that is very dangerous for us all and to encourage dialogue to begin again, particularly among the United States, North Korea, and South Korea.

That’s why our group went to both North and South Korea. That’s why we called for reunification of families and women’s leadership in peace building. That’s why we walked in North Korea and South Korea—and crossed the DMZ—calling for an end of the state of war on the Korean peninsula with a peace treaty to finally end the 63-year old Korean War.

And that’s why we will remain engaged no matter what the pundits write, because in the end, if groups like ours don’t push for peace, our governments are prone to go to war.

##

Ann Wright served 29 years in the US Army/Army Reserves and retired as a Colonel.  She also served as a U.S. diplomat in US Embassies in Nicaragua, Grenada, Somalia, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Sierra Leone, Micronesia, Afghanistan and Mongolia.  She resigned from the US government in March 2003 in opposition to President Bush’s war on Iraq.  In her letter of resignation, she mentioned her concerns about the Bush administration’s refusal to engage/dialogue with North Korea to resolve issues of concern.

Japanese academics say no to military research. Please sign their letter!

By Kathy Barker, ScientistsAsCitizens.org

banner only

There are academics over the world who don’t believe that militarism and war serve humanity, and do not want their institutions or their own work to be guided by military needs or funding.

War is absolutely not inevitable. As with climate change activism, with calls for divestment of university funds from fossil fuel companies, and increased collaborations between scientists and other citizens, scientists can speak out and act on their abhorrence of being part of killing others. We can change the culture of militarism by not participating in it.

This campaign is an effort by Japanese academics, who have noted increased military involvement in universities, to bring awareness of this issue to other academics and scientists. The website, given here in English, gives their rationale. If you agree, please sign.

Dangerous Military Buildup in Asia and Pacific

South Korea constructs new Naval Base on Jeju Island, U.S. Plans to Expand Military Base on Okinawa and China Builds on South China Sea Atolls

By Ann Wright

The international community is extraordinarily concerned about the Chinese construction on small islands and atolls in disputed waters off China, Vietnam, Taiwan and Japan.  Over the past 18 months, the Chinese government has created islands out of atolls and larger islands out of small ones.

With the Obama administration’s “pivot” of the United States military and economic strategy to Asia and the Pacific, the Chinese have seen military construction in their front yard. 

Do People in the Philippines Appreciate What the U.S. Does for (to) Them?

Do people in the U.S. realize what their government is doing? Do they care? Read this:

Women's Organizing for Peace in the Philippines

(Speech delivered as a part of Women Cross the DMZ events at the Women's Peace Symposium on May 26, 2015, in Seoul, Korea)

By Liza L. Maza

Inline image 1

Photo by Niana Liu of Lisa Maza speaking at Women Cross the DMZ walk in Pyongyang, North Korea with 7,000 North Korean women

Greetings of peace to all especially to the  courageous and joyous women who are gathered here today calling for Peace and Reunification of Korea! Let me also convey to you the warm wishes of solidarity from GABRIELA Philippines and the International Women's Alliance (IWA), a global alliance of grassroots women's organizations.       
 
I am honored to speak before you today to share the experiences of Filipino women in organizing for peace in my country. I have been with the parliament of the state as representative of the Gabriela Women’s Party to the Philippine Congress for nine years and in the parliament of the streets as a feminist activist of the GABRIELA Women’s Coalition for half my lifetime. I will talk about the work of peace building of my organization, GABRIELA.

Speaking Events

2017

 

August 2-6: Peace and Democracy Conference at Democracy Convention in Minneapolis, Minn.

 

September 22-24: No War 2017 at American University in Washington, D.C.

 

October 28: Peace and Justice Studies Association ConferenceFind more events here.

CHOOSE LANGUAGE

Support This Site

Donate.

Get free books and gear when you become a supporter.

 

Sponsors:

Speaking Truth to Empire

***

Families United

***

Ray McGovern

***

Julie Varughese

***

Financial supporters of this site can choose to be listed here.

 

Ads:

Ca-Dress Long Prom Dresses Canada
Ca Dress Long Prom Dresses on Ca-Dress.com

Buy Books

Get Gear

The log-in box below is only for bloggers. Nobody else will be able to log in because we have not figured out how to stop voluminous spam ruining the site. If you would like us to have the resources to figure that out please donate. If you would like to receive occasional emails please sign up. If you would like to be a blogger here please send your resume.
CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.